V týchto Zásadách ochrany osobných údajov pre užívateľov aplikácie Spoznaj svoj kraj (ďalej len “Zásady”) nájdete informcáie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje pri používaní mobilnej aplikácie Spoznaj svoj kraj (ďalej len “Aplikácia”).

Tieto Zásady boli naposledy vydané a upravené dňa 16. augusta 2022. Z času na čas ich budeme aktualizovať a meniť (najmä s ohľadom na zmeny v Aplikácii). O všetkých podstatných zmenách budete informovaní, pričom aktuálnu verziu Zásad môžete vždy nájsť na https://spoznajsvojkraj.sk (ďalej len „Stránka”).

Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“).    

Tieto Zásady sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady sa nezaoberajú spôsobom spracúvania a praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

  1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 
  1. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, občianske združenie Mladí o.z., so sídlom Športová 5282/27, 905 01 Senica – Čáčov, Slovenská Republika, registračné číslo: VVS/1-900/90-57241, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”).
  1. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní a ochrane osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ozmladi.sk alebo poštou na adrese:

Mladí o.z.

Športová 5282/27

905 01 Senica – Čáčov

2. KOHO ÚDAJE SPRACÚVAME?

2.1 Spracúvame vaše osobné údaje, teda údaje užívateľa Aplikácie (ďalej len “vy”, “vás”, “dotknutá osoba”, alebo “váš”). Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, získavame priamo od vás. V Aplikácii nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

PREČO A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

  1. Účelom Aplikácie je podpora turizmu a cestovného ruchu na Slovensku, a to prostredníctvom rozvíjania záujmu mladých ľudí o kultúrne a turistické pamiatky. Aby sme dosiahli uvedený účel využívania Aplikácie, budeme spracovávať vaše osobné údaje na niekoľko účelov na základe viacerých právnych základov. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v tabuľke nižšie nižšie.
Účel spracúvania Detailný popis účeluKategórie spracúvaných údajovPrávny základ spracúvania
Registrácia nového užívateľa AplikácieAk sa rozhodnete využívať Aplikáciu, bude potrebné, aby ste sa zaregistrovali a poskytli nám pre tento účel určité základné osobné údaje. Registráciu v Aplikácii je možné vykonať aj prostredníctvom účtov, ktoré máte zriadené cez Google, Facebook alebo Apple. Kvôli registrácii budeme od vás potrebovať základné údaje ako vaše meno, priezvisko, užívateľské meno, email, vaša profilová fotografia. Tieto informácie môžeme získať aj od vybranej sociálnej siete, resp. od iného prevádzkovateľa (napr. Google, Facebook, Apple), ak sa rozhodnete využiť registráciu a prihlásenie sa do Aplikácie prostredníctvom svojho existujúceho účtu.Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy o využívaní Aplikácie a vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy 
Aktívne využívanie AplikácieVeríme, že sa vám naša Aplikácia bude páčiť a rozhodnete sa aktívne prispievať k napĺňaniu jej účelu. V takom prípade budeme spracúvať údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme podporili cestovný ruch na Slovensku a záujem o kultúrne, historické a turistické pamiatky.Pri aktívnom používaní Aplikácie budeme okrem vašich registračných údajov (údajov o vašom účte v Aplikácii) spracúvať aj fotografie, ktoré s nami budete v Aplikácii zdieľať (vrátane fotografií vás ako osoby, napr. selfie), polohu vášho zariadenia (GPS súradnice), prípadne ďalšie technické informácie o vašom zariadení (napr. IP adresa), ktoré využívate pri používaní Aplikácie.Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy o využívaní Aplikácie a vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy
Účasť na súťažiach a promo akciách AplikácieAby sme podporili rozvoj Aplikácii a podnietili váš záujem o jej aktívne využívanie, z času na čas môžeme zorganizovať súťaž. Ak sa rozhodnete do nej zapojiť, budeme o vás spracúvať osobné údaje vyžadované na zapojenie sa do súťaže, pre splnenie podmienok účasti v súťaži,  na vyhodnotenie výsledkov súťaže a na kontaktovanie v prípade výhry.Konkrétny rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od druhu súťaže, ktorú vyhlásime a do ktorej sa zapojíte, avšak vo väčšine prípadov budeme spracúvať vaše registračné údaje v Aplikácii, vaše ďalšie kontaktné údaje (napr. telefónne číslo), fotografie, ktoré s nami budete zdieľať, a to aj prostredníctvom iných sociálnych sietí, napr. Instagram a informácie o polohe vášho zariadenia (GPS súradnice), ktoré využívate pri používaní Aplikácie.Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy o účasti na súťaži a vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy
Riešenie technických problémov a poskytovanie technickej podpory pri využívaní AplikácieSnažíme sa, aby Aplikácia fungovala čo najlepšie a aby ste pri jej využívaní mali čo najlepšiu zákaznícku skúsenosť. Výnimočne sa však môže objaviť technický problém, ktorý bude potrebné vyriešiť, na čo budeme potrebovať spracúvať určité vaše osobné údaje.Presný rozsah spracúvaných údajov závisí od konkrétneho problému, avšak vo väčšine prípadov budeme pre tento účel spracúvať vaše registračné údaje, technické informácie o zariadení (napr. IP adresa), ktoré využívate pri používaní Aplikácie.Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem na zlepšovaní fungovania Aplikácie, riešení technických problémov a zlepšovaní zákazníckej skúsenosti
Zaistenie bezpečnosti Aplikácie Chceme aby naša Aplikácia bola pre užívateľov bezpečná, preto prijímame bezpečnostné opatrenia na prevenciu pred hackerskými útokmi a iné ďalšie opatrenia, ktorých implementácia a uplatňovanie si vyžaduje spracúvanie vašich osobných údajov.S cieľom zaistiť bezpečnosť budeme o vás spracúvať predovšetkým technické informácie o zariadení, ktoré využívate pri používaní Aplikácie (napr. IP adresa, typ zariadenia), informácie o vašom spôsobe, akým Aplikáciu používate.Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem na zaistení bezpečnosti Aplikácie
Plnenie si ďalších zákonných povinnostíMáme povinnosť spracúvať vaše osobné údaje, aby sme si splnili zákonné povinnosti, ktorými sme viazaní (napr. daňové a účtovné povinnosti). Rovnako môžeme mať povinnosť poskytnúť vaše údaje verejným orgánom, keď nám takáto povinnosť bude vyplývať z platných právnych predpisov.Budeme o vás spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie si našich zákonných povinností.Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych našich nárokovV prípade vzniku sporu sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje za účelom preukazovania našich nárok.V rámci tohto účelu môžeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu, a to aj v prípade, ak boli vaše osobné údaje pôvodne získané za niektorým z iných uvedených účelov. Pôjde najmä o vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email), informácie súvisiace s vašimi podnetmi, sťažnosťami a žiadosťami, informácie súvisiace s využívaním Aplikácie, a pod. Rozsah spracúvaných osobných údajov môže byť širší, v závislosti od konkrétneho právneho nároku.Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem na preukazovaní našich právnych nárok v súvislosti s vašim využívaním Aplikácie

3.2 V prípadoch, kedy spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste oprávnení namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu gdpr@ozmladi.sk.

3.3 3.4 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vy sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, môže to mať za následok nemožnosť uzavretia zmluvného vzťahu s vami, t.j. Nemožnosť poskytnúť vám služby súvisiace s Aplikáciou, prípadne iné komplikácie súvisiace s plnením našich zmluvných záväzkov voči vám.

3.5 Ak od nás spracúvanie osobných údajov požaduje zákon, môžete mať povinnosť poskytnúť nám dané osobné údaje. Ak tak odmietne urobiť, môže to mať pre vás aj pre nás rôzne právne následky, vrátane nepriaznivých následkov (napr. nemožnosť vykonať príslušný úkon, znemožnenie ďalšej spolupráce a pod.).

4. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

4.1 Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, preto sa snažíme obmedziť rozsah ich príjemcov v čo najväčšej miere. K vašim údajom majú prístup predovšetkým naši spolupracovníci, a to len za predpokladu, že je to nevyhnutné pre výkon ich práce, resp. pre poskytnutie služby. Vaše osobné údaje spracúvajú na základe poverení a v súlade s pokynmi obsiahnutými v poučení o spracúvaní osobných údajov. Zároveň sú naši spolupracovníci viazaní zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

4.2 Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným kategóriám príjemcov mimo našej organizácie:

4.2.1 Spoločnosti pomáhajúce nám v poskytovaní a prevádzke Aplikácie ako naši subdodávatelia a ďalší sprostredkovatelia, ak prijali primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia a zabezpečili tak, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi. Ich aktuálny zoznam je nasledovný:

Zoznam týchto subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorého z uvedených subdodávateľov zmeníme a/alebo začneme spolupracovať s novými. Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame ďalších sprostredkovateľov, vždy si vopred preveríme, či daný sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zaistenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov.

4.3 Prosím vezmite na vedomie, že naši subdodávatelia môžu využívať ďalších dodávateľov za účelom poskytovania a prijímania určitých služieb, ktoré vyžadujú spracúvanie vašich osobných údajov. Takéto služby môžu zahŕňať napríklad cloudové služby, web hosting, rôzne IT služby, vrátane dátovej analýzy a IT infraštruktúry, zákaznícku podporu, služby platobných brán a platobných inštitúcií, emailové služby, účtovné služby, služby daňových a právnych poradcov, a pod.

4.4 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími inými príjemcami, ak veríme, že je prístup k vašim osobným údajom a ich spracúvanie nevyhnutné na: (i) splnenie zákonných povinností a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) prevenciu pred nezákonných konaním alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi; (iii) ochranu našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochranu záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich používateľov alebo verejnosti, ale iba ak je to v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak to bude možné, o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás budeme informovať.

5 PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EÚ/EPH?

5.1 Štandardne sa snažíme obmedziť prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Niektorí z našich partnerov, s ktorými spolupracujeme sú však umiestnení mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. majú svojich subdodávateľov umiestnených v týchto krajinách, prípadne spracúvajú osobné údaje v tretích krajinách iným spôsobom. V takom prípade sa snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje prenášané výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vo všeobecnosti využívame v prípade prenosov do tretích krajín štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk a vhodných opatrení. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na gdpr@ozmladi.sk.

6. SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREDMETOM AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA A PROFILOVANIA?

6.1 Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani profilovania.

7. SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ BEZPEČNE?

7.1 Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@ozmladi.sk.

8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

8.1 Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe aj po dlhšiu dobu, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

8.2 Vo všeobecnosti budú vaše osobné údaje spracúvané počas trvania vášho vzťahu s nami (t.j počas používania Aplikácie), resp. v nevyhnutnom rozsahu aj po jeho skončení, a to z dôvodu plnenia si zákonných povinností, alebo ak je to nevyhnutné na preukazovanie právnych nárokov v súlade s našimi oprávnenými záujmami. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby uchovávania vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať na gdpr@ozmladi.sk

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Vaše právoČo to znamená?
Právo na prístupMáte prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 
Právo na opravu Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Právo na vymazanie Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.
Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania v prípade, že: ste požiadali o opravu osobných údajov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým neposúdime vašu žiadosť; spracovanie bolo nezákonné, ale nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, príp. vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vaše osobné údaje sú potrebné na obhajobu Vašich právnych nárokov.Ak ste požiadali o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje spracúvať len s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak ide o významný verejný záujem.
Právo namietať spracúvanie údajovAk vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, môžete takéto spracúvanie namietať. Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať, ak preukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním údajovAk vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred takýmto odvolaním.
Právo na podanie sťažnostiPokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).
Právo súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a profilovanímMáte právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo podobne významný účinok. Na vyššie uvedené účely spracovania údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Ak ste však boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a nesúhlasíte s výsledkom, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov a požiadať nás o preskúmanie rozhodnutia neautomatizovaným spôsobom.

Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@ozmladi.sk Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.