UPOZORNENIE: 28. 8. 2023 PRIŠLO K ÚPRAVE PODMIENOK ČASTI 6 ŠTATÚTU SÚŤAŽE PRIDANÍM BODU Č. 5: Každý súťažiaci môže za celú existenciu súťaže vyhrať maximálne raz. To znamená, že Súťažiaci, ktorí v minulosti obdržali akúkoľvek Výhru v rámci súťaže Objav nové miesta, nemajú nárok na ďalšiu Výhru a Výhra prepadá Organizátorovi.

Podmienky používania aplikácie „Spoznaj svoj kraj” 

Tieto podmienky (ďalej ako „Podmienky”) stanovujú podmienky a pravidlá používania aplikácie Spoznaj svoj kraj” (ďalej ako „Aplikácia”), všeobecné podmienky pre účasť v súťaži Prevádzkovateľa (ako je tento definovaný nižšie), práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie výhercov súťaže a odovzdanie výhier súťaže. Podmienky budú v plnom znení k dispozícii na webovom sídle Prevádzkovateľa https://spoznajsvojkraj.sk (ďalej ako „Webová stránka”). 

 1. Prevádzkovateľ Aplikácie
  1. Prevádzkovateľom Aplikácie je občianske združenie Mladí, o.z., so sídlom Športová 5282/27, 905 01 Senica – Čáčov, Slovenská republika, IČO: 52 632 091, zapísané v registri mimovládnych organizácií vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným č. VVS/1-900/90-57241, zastúpené Marekom Machom, predsedom rady občianskeho združenia, (ďalej ako „Prevádzkovateľ”).
 2. Aplikácia a registrácia do Aplikácie
  1. Cieľom Aplikácie je podporiť cestovný ruch a záujem o kultúrne, historické, prírodné a turistické pamiatky na území Slovenskej republiky (ďalej ako  „pamiatky”). Používanie Aplikácie je bezplatné a dobrovoľné.
  2. Používateľom Aplikácie je každá fyzická osoba, staršia ako 16 rokov, ktorá si stiahne Aplikáciu a prihlási sa do Aplikácie (ďalej ako  „Používateľ”). 
  3. Aplikácia je dostupná pre vybrané operačné systémy (iOS a Android) mobilných telefónov a iných koncových telekomunikačných zariadení (ďalej ako „Zariadenie”). Používateľ berie na vedomie, že na stiahnutie, nainštalovanie a používanie Aplikácie na Zariadení je potrebné pripojenie na internet.
  4. Používateľ taktiež berie na vedomie, že Aplikáciu je oprávnená používať len osoba staršia ako 16 rokov. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí, že registrovaný Používateľ má menej ako 16 rokov, zablokuje mu prístup do Aplikácie. 
  5. Používateľ sa do Aplikácie môže registrovať (i) vyplnením registračného formuláru, vrátane prístupového hesla priamo v Aplikácií alebo (ii) prostredníctvom svojho osobného účtu, ktorý má zriadený cez Google, Facebook alebo Apple. 
  6. Aplikácia svojim Používateľom umožňuje
   1. získať body za návštevu pamiatok na Slovensku,
   2. navrhovať Prevádzkovateľovi nové miesta (pamiatky), ktoré môže zahrnúť do zoznamu pamiatok v Aplikácii (ďalej ako  „Zoznam”),
   3. navrhovať Prevádzkovateľovi úpravu pamiatok v Zozname,
   4. požívať funkciu geolokalizácie,
   5. nahrávať fotografie a iné informácie,
   6. pozývať do Aplikácie pomocou kódov pozvánky ďalších Užívateľov.
  7. Poskytovateľ môže zverejňovať a ponúkať aktualizácie Aplikácie. Na zabezpečenie riadnej činnosti Aplikácie je nutná jej aktualizácia. Poskytovateľ nezaručuje riadne fungovanie Aplikácie, ak si Používateľ nestiahol a nenainštaloval do svojho Zariadenia aktualizáciu, ktorú Poskytovateľ poskytol.
  8. Používanie Aplikácie vyžaduje prístup k určitým zdrojom zariadenia Používateľa, ako sú fotografie, informácie o pripojení alebo geolokalizácia. Zamietnutie prístupu k takým zdrojom môže mať za následok obmedzenie funkcií Aplikácie.
  9. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť internetovej siete alebo za škodlivý softvér Používateľa.

 1. Zo závažného dôvodu (napr. pre dôvodné podozrenie, že Používateľ porušuje Podmienky, predovšetkým protiprávnym zasahovaním Používateľa do mechanizmu fungovania Aplikácie alebo pre podozrenie, že Používateľ zverejňuje nevhodný obsah, resp. v rozpore s účelom Aplikácie), ktorý má vplyv na používanie Aplikácie, môže Poskytovateľ zablokovať používanie Aplikácie. Zablokovaním používania Aplikácie je Používateľovi znemožnené Aplikáciu používať.
 2. Okrem pamiatok uvedených v bode 2.1. Podmienok môže Prevádzkovateľ rozhodnúť o tom, že do Zoznamu budú zaradené aj iné strategicky významné miesta.

 1. Účel Aplikácie
  1. Účelom Aplikácie je, aby ju Používateľ používal pri navštevovaní kultúrnych, historických a turistických pamiatok zo Zoznamu (a tým došlo k podpore cestovného ruchu na Slovensku). Za každú takúto návštevu budú Používateľovi za splnenia nižšie uvedených podmienok udelené body. 
  2. Na to, aby Používateľovi mohli byť za návštevu pamiatky pridelené body, je nevyhnutné, aby Používateľ potvrdil, že sa skutočne nachádza na uvedenom mieste. Takéto potvrdenie bude prebiehať tak, že Používateľ (i) pomocou GPS zameria, kde sa nachádza a zároveň (ii) do Aplikácie nahrá selfie fotku z daného miesta. V prípade, že Používateľ nepotvrdí svoju návštevu, body mu nebudu udelené. 
  3. Používatelia Aplikácie budú vidieť v Aplikácii zoznam, resp. rebríček Používateľov, podľa pridelených bodov.  
 2. Práva a povinnosti Používateľa
  1. Pred prvým prihlásením do Aplikácie a začatím používania Aplikácie je každý Používateľ povinný oboznámiť sa s obsahom Podmienok. Používateľ vyslovuje bezpodmienečný súhlas s Podmienkami tým, že si Aplikáciu stiahne a začne ju používať.
  2. Používateľ nesmie používať Aplikáciu (alebo ktorúkoľvek jej časť) (i) akýmkoľvek protiprávnym spôsobom, (ii) na akýkoľvek nezákonný účel, (iii) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania, alebo (iv) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore poslaním a hodnotami Prevádzkovateľa. V prípade neoprávneného používania Aplikácie Používateľom je Prevádzkovateľ oprávnený postupovať v súlade s bodom 2.10. Podmienok (zablokovanie prístupu do Aplikácie).
  3. Používateľ nesmie neoprávne vstupovať do programového kódu alebo vkladať škodlivé kódy (vírusy) do Aplikácie.
  4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude 
   1. Aplikáciu ako počítačový program dekompilovať, rozkladať, alebo uskutočňovať spätnú analýzu,
   2. obchádzať či narúšať akékoľvek technologické bezpečnostné opatrenia v Aplikácii,
   3. zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu Aplikácie alebo ich inak zneužívať, 
   4. zasahovať do používania Aplikácie zo strany iných Používateľov, a
   5. používať Aplikáciu akýmkoľvek nepovoleným spôsobom,
   6. vytvárať viaceré účty pre jednu osobu,
   7. poskytovať prístup do svojho účtu tretím osobám .
  5. Používateľ nie je oprávnený používať služby a funkcie Aplikácie na účely iné ako špecifikované Podmienkami.
 3. Technické infomácie
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť a upravovať funkcie, nastavenie, užívateľské prostredie a akékoľvek iné parametre Aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa, s čím Používateľ výslovne súhlasí.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb a funkcií Aplikácie za účelom uskutočnenia údržby, opráv alebo úprav (vrátane aktualizácií a upgradov) Aplikácie. To znamená, že Aplikácia nemusí byť dostupná nonstop. Používateľ berie na vedomie, že funkčnosť Aplikácie môže v rámci údržby, opráv alebo úprav podliehať zmenám. 
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať Aplikáciu poskytovať alebo jej prestať poskytovať podporu.
 4. Súťaž
  1. Prevádzkovateľ na podporu cieľa a účelu Aplikácie môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek vyhlásiť Hlavnú súťaž (tak ako je definovaná v prílohe č. 1). Do Hlavnej súťaže budú automaticky zaradení všetci Používatelia. 
  2. Podmienky Hlavnej súťaže budú zverejnené ako príloha č. 1 k týmto Podmienkam. 
 5. Zodpovednosť
  1. Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie resp. obmedzenie používania Aplikácie spôsobenej (i) v dôsledku jej neprístupnosti alebo (ii) v dôsledku okolností technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť, prípadne ich riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán. Pri používaní Aplikácie Používateľom Poskytovateľ nezodpovedá za služby dodávané tretími osobami.
  2. Používateľ používa Aplikáciu na vlastné riziko. Poskytovateľ nepreberá nijakú zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá by vznikla Používateľovi v dôsledku použitia Aplikácie. Akékoľvek záruky vo vzťahu k použitiu Aplikácie sú vylúčené v rozsahu umožnenom právnymi predpismi.
  3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené používanie Aplikácie. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť akúkoľvek ujmu Používateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s používaním Aplikácie.
 6. Duševné vlastníctvo

 1. Všetky autorské práva, práva na ochranné známky alebo na iné predmety duševného vlastníctva súvisiace s Aplikáciou, text a jeho dizajn, grafické prvky v Aplikácii, výber a spôsob usporiadania súborov obsiahnutých v Aplikácii sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa (ďalej ako „Duševné vlastníctvo”). Používateľ nie je oprávnený zasahovať do týchto práv duševného vlastníctva.
 2. Používateľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú Poskytovateľovi, ktorá bola zapríčinená následkom použitia práv Duševného vlastníctva Poskytovateľa bez jeho súhlasu alebo v rozpore s Podmienkami.
 3. Používateľ zverejnením obsahu v rámci Aplikácie vyhlasuje, že disponuje príslušnými právami na zverejnenie daného obsahu.
 4. Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ Aplikácie je povinný uvádzať svoje údaje správne. 

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov vydaných Prevádzkovateľom na Webovej stránke.

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky. O každej takejto zmene bude Prevádzkovateľ vopred informovať Používateľa Aplikácie prostredníctvom oznámenia v Aplikácii. V prípade, ak Používateľ nesúhlasí s takouto zmenou má právo Aplikáciu z koncového zariadenia odstrániť.
 2. Tieto Podmienky sú účinné od 16. augusta 2022.

Príloha č. 1

Štatút súťaže „Objav nové miesta”

Tento Štatút stanovuje podmienky a pravidlá spotrebiteľskej súťaže Objav nové miesta s aplikáciou Spoznaj svoj kraj, ktorá prebieha prostredníctvom zbierania bodov v Aplikácii (ďalej ako „Súťaž”), všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie výhercov Súťaže vrátane odovzdania výhier Súťaže (ďalej ako „Štatút”). 

Súťaž prebieha ako podporná aktivita vrámci hlavného projektu Organizátora, a to Aplikácie „Spoznaj svoj kraj”, ktorej cieľom je podporiť cestovný ruch a záujem o kultúrne, historické a turistické pamiatky na území Slovenskej republiky. Súťaž má slúžiť ako podporný prvok k zvýšeniu atraktivity Aplikácie.

Tento Štatút súťaže je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. 

Pojmy nedefinované v Štatúte súťaže s veľkým prvým písmenom budú niesť význam tak, ako bol definovaný v Podmienkach.

 1. Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže
  1. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže „Objav nové miesta” s aplikáciou Spoznaj svoj kraj je občianske združenoe Mladí, o.z., so sídlom Športová 5282/27, 905 01 Senica – Čáčov, Slovenská republika, IČO: 52 632 091, zapísané v registri mimovládnych organizácií vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným č. VVS/1-900/90-57241, zastúpené Marekom Machom, predsedom rady občianskeho združenia, (ďalej ako „Organizátor”).
 2. Trvanie Súťaže
  1. Súťaž bude prebiehať na mesačnej báze v termíne od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca do posledného dňa kalendárneho mesiaca (ďalej ako „Doba súťaže”). O ukončení alebo prerušení Súťaže bude Organizátor informovať na svojej webovej adrese spoznajsvojkraj.sk.  
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená, a spĺňa všetky podmienky a pravidlá stanovené v Štatúte (ďalej ako „Súťažiaci”).
  2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Organizátorovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zo Súťaže je vylúčený aj ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu Súťaže za účelom získania Výhry (tak ako je definovaná nižšie), bez ktorého by inak nezískal žiadnu Výhru (tak ako je definovaná nižšie) alebo sa ani nemohol zúčastniť na Súťaži.
  3. Do Súťaže budú automaticky zapojení všetci Súťažiaci, ktorí sú Používatelia Aplikácie, t.j. Súťažiaci nemusí urobiť žiadny samostatný krok na zapojenie sa do Súťaže, okrem registrácie sa do Aplikácie. 
 4. Podmienky Súťaže
  1. Súťažiaci môže v priebehu používania Aplikácie získavať body za (i) navštívenú pamiatku, (ii) schválený návrh pamiatky do Zoznamu, (iii) schválený návrh na úpravu pamiatky v Zozname a (iv) pozvanie ďalšieho užívateľa do Aplikácie pomocou kódu pozvánky, tak ako je uvedené nižšie. Jednotliví súťažiaci budú zaradení do zoznamu podľa počtu získaných bodov. Tento zoznam bude verejne dostupný v Aplikácii. 
  2. Súťažiaci sa zapája do Súťaže nasledovne: Organizátor súťaže udelí Súťažiacemu body za
   1. každú navštívenú pamiatku, ktorá sa nachádza v Zozname,

 1. navrhnutie novej pamiatky (ktorá sa nenachádza v Zozname) Organizátorovi, za podmienky, že táto pamiatka bude zaradená do Zoznamu,
 2. navrhnutie úpravy pamiatky v Zozname Organizátorovi, za podmienky, že táto úprava bude Organizátorom schválená, 
 3. pozvanie ďalšieho, nového, užívateľa do Aplikácie alebo prijatie pozvánky od existujúceho Používateľa. 

 1. Udeľovanie bodov – navštívená pamiatka
  1. Organizátor udelí Súťažiacemu za navštívenie pamiatky príslušný počet bodov uvedený v popise pamiatky v Aplikácii za splnenia nasledovných podmienok: (i) Súťažiaci fyzicky navštívi Pamiatku zo Zoznamu, (ii) Súťažiaci v Aplikácií prostredníctvom GPS zameria svoju polohu (polohu pamiatky zo Zoznamu), a (iii) Súťažiaci náhra do Aplikácie selfie fotku, ktorú si urobí z miesta, kde sa nachádza pamiatka zo Zoznamu. Účelom tohto postupu je overiť, že sa Súťažiaci skutočne nachádza na mieste, na ktorom sa nachádza pamiatka zo Zoznam.  
  2. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť body Súťažiacemu, v prípade, že má dôvodné podozrenie domnievať sa, že Súťažiaci porušil pravidlá Súťaže a na danom mieste, kde sa nachádza pamiatka skutočne nebol.
 2. Udeľovanie bodov – návrh pamiatky
  1. Súťažiaci môže získať body za navrhnutie novej pamiatky  (t.j. pamiatky, ktorá sa nenachádza v Zozname) (ďalej ako „Návrh pamiatky”). Návrh pamiatky bude možný prostredníctvom Aplikácie. 
  2. Organizátor po prijatí Návrhu pamiatky vyhodnotí a rozhodne, či bude daná pamiatka zaradená do Zoznamu. 
  3. Vyhodnotenie a rozhodnutie o Návrhu pamiatky, a teda o tom, či bude pamiatka zaradená do Zoznamu bude prebiehať nasledovne:

   Organizátor percentuálne ohodnotí Návrh pamiatky v nasledujúcich kategóriách: 

(a) význam pamiatky pre turistický ruch v Slovenskej republike,
(b) kvalita spracovania informácií o pamiatke,
(c) kvalita priloženej fotografie. 

 1. V prípade, ak Organizátor schváli Návrh pamiatky, pridelí Súťažiacemu, ktorý Návrh pamiatky navrhol, počet bodov podľa nasledujúceho vzorca: 

percentuálny priemer ohodnotenia Návrhu pamiatky podľa kategórií v bode 4.4.3. Štatútu deleno sto (100), krát počet bodov daného miesta vynásobený koeficientom dva (2). 

V prípade výsledku obsahujúceho desatinné čísla sa tento výsledok zaokrúhľuje na jednotky nahor.  

 1. Udeľovanie bodov – úprava pamiatky
  1. Súťažiaci môže získať body za návrh úpravy už existujúcej pamiatky (t.j. pamiatky, ktorá sa nachádza v Zozname) (ďalej ako „Úprava pamiatky”). Úprava pamiatky bude možná prostredníctvom Aplikácie. 
  2. Organizátor percentuálne ohodnotí Úpravu pamiatky v nasledujúcich kategóriách: 


(a) význam Úpravy pamiatky pre ostatných Používateľov Aplikácie,
(b) kvalita spracovania informácií v Úprave pamiatky,
(c) kvalita a relevantnosť priloženej fotografie.

 1. Kategórie (a) a (b) podľa bodu 4.5.2. Štatútu nebudú hodnotené v prípade, ak je predmetom Úpravy pamiatky iba zmena alebo priradenie fotografie k pamiatke.
 2. Kategória (c) podľa bodu 4.5.2. Štatútu nebude hodnotená v prípade, ak fotografia nie je súčasťou Úpravy pamiatky. 
 3. V prípade, ak Organizátor schváli navrhovanú Úpravu pamiatky v Zozname, pridelí Súťažiacemu, ktorý Úpravu pamiatky navrhol, počet bodov podľa nasledujúceho vzorca:

  percentuálny priemer ohodnotenia návrhu podľa kategórií v bode 4.5.2. Štatútu deleno sto (100), krát počet bodov daného miesta, vynásobený sčítaním koeficientov:
  1. 0,5 násobok počtu bodov miesta, ak je predmetom Úpravy pamiatky popis pamiatky,
  2. 0,3 násobok počtu bodov miesta, ak je predmetom Úpravy pamiatky GPS poloha pamiatky,
  3. 0,1 násobok počtu bodov miesta, ak je predmetom Úpravy pamiatky kategória pamiatky, 
  4. 0,1 násobok počtu bodov miesta, ak je predmetom Úpravy pamiatky web o pamiatke,
  5. jeden (1) násobok počtu bodov miesta, ak je predmetom návrhu Úpravy pamiatky fotografia pamiatky.
 4. V prípade výsledku obsahujúceho desatinné čísla sa tento výsledok zaokrúhľuje na jednotky nahor.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo schváliť iba časť navrhovanej zmeny Úpravy pamiatky, prípadne návrh Úpravy pamiatky zmeniť. V prípade schválenia iba časti navrhovanej zmeny Úpravy pamiatky bude výpočet počtu bodov prebiehať tak, akoby návrhom zmeny Úpravy pamiatky bola iba schválená časť.
 6. Udeľovanie bodov – pozvanie nového užívateľa do Aplikácie
  1. Súťažiaci môže získať body za pozvanie nového užívateľa  (t.j. užívateľa, ktorý nemá vytvorený účet v Aplikácii) a prijatie pozvánky od už existujúceho užívateľa. Pozývanie bude prebiehať pomocou unikátneho kódu pozvánky, ktorý je možné vygenerovať v Aplikácii.
  2. Nový užívateľ musí pre započítanie bodov obom užívateľom (t.j. pozývajúcemu aj pozvanému) po vytvorení účtu zadať kód pozvánky v Aplikácii a navštíviť najmenej dve (2) pamiatky zo Zoznamu.
  3. Počet bodov udelený za pozvánku:
   1. nový užívateľ získa po prijatí pozvánky a navštívení dvoch pamiatok zo Zoznamu päť (5) bodov. 
   2. Používateľ, ktorý poslal pozvánku novému užívateľovi získa päť (5) bodov za každého nového užívateľa, ktorý po vytvorení účtu zadal v Aplikácii unikátny kód pozývajúceho a navštívi najmenej dve (2) pamiatky zo Zoznamu. Používateľ môže za pozvanie nových užívateľov získať maximálne päťdesiat (50) bodov za celé obdobie používania Aplikácie.

 1. Povinnosti Súťažiaceho
  1. Súťažiaci môže do Aplikácie zverejňovať iba fotky, ktoré sám vyhotovil. 
  2. Súťažiaci nie je oprávnený zverejňovať do Aplikácie fotky, ktoré boli vyhotovené tretími osobami a/alebo ktoré boli stiahnuté z internetu a/alebo ku ktorým nemá autorské práva. 
  3. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na Súťaži v zmysle Štatútu súťaže, je zo Súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.
 2. Výhry a podmienky pre ich udelenie
  1. Splnením podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 5. Štatútu môžu Súťažiaci vyhrať niektorú z výhier, ktoré budú pravidelne zverejňované na webovej stránke spoznajsvojkraj.sk 

(ďalej spoločne v jednotnom čísle ako „Výhra alebo v množnom číslo ako Výhry”).

 1. Výhra sa bude udeľovať vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac. Výhra bude udelená prvým trom Súťažiacim, ktorí budú mať najvyšší počet bodov a náhodne jednému zo Súťažiacich, ktorý v daný mesiac získal minimálne jeden (1) bod za navštívenie pamiatky. Výber náhodného Súťažiaceho bude prebiehať losovaním všetkých udelených bodov v Aplikácii, čo znamená, že Súťažiaci s vyšším počtom bodov majú väčšiu šancu na výhru.
 2. Za náhodného Súťažiaceho, ktorý v danom mesiaci získa výhru, nemôže byť vybraná osoba, ktorá sa podľa bodu 7.2 Štatútu umiestnila medzi prvými tromi Súťažiacimi alebo ktorá nezískala v daný mesiac ani jeden bod v Aplikácii.
 3. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typ. Na Výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou.
 4. Každý súťažiaci môže za celú existenciu súťaže vyhrať maximálne raz. To znamená, že Súťažiaci, ktorí v minulosti obdržali akúkoľvek Výhru v rámci súťaže Objav nové miesta, nemajú nárok na ďalšiu Výhru a Výhra prepadá Organizátorovi.

 1. Oznámenie o Výhre
  1. O svojej Výhre bude Súťažiaci (ktorý je výherca) vyrozumený prostredníctvom e-mailu. O forme doručenia, resp. prevzatia výhry rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor.
  2. Výhru si Súťažiaci bude môcť (i) prevziať osobne na adrese, ktorú mu Organizátor sprístupní oznámením na jeho emailovú adresu, (ii) mu bude doručená poštou na základe údajov, ktoré Súťažiaci sprístupní Organizátorovi oznámením na e-mailovú adresu Organizátora, mu bude zaslaná prostredníctvom služby packeta na základe údajov, ktoré Súťažiaci sprístupní Organizátorovi oznámením na e-mailovú adresu Organizátora. V prípade, ak bude možné Výhru odoslať elektronicky, bude Výhercovi zaslaná elektoronicky na jeho/jej emailovú adresu. 
  3. Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 2. Súčinnosť Súťažiaceho
  1. Súťažiaci (ktorý je výherca) je povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť za účelom preukázania splnenia podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 5. a bodu 6. Štatútu a samotného odovzdania Výhry.

 1. Všeobecné ustanovenia Súťaže
  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu po jeho vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím Doby súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na Webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.
  2. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia Výhry z akýchkoľvek dôvodov na strane Súťažiteľa (ktorý je výhercom).
  3. Organizátor Súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať splnenie všetkých podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 5. Štatútu, ako aj podmienky pre udelenie výhry podľa bodu 6. Štatútu. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich pri podozrení z podvodného konania alebo obchádzania pravidiel Súťaže. Organizátor má právo primeraným spôsobom overiť si plnenie podmienok a pravidiel uvedených v tomto Štatúte, vrátane práva vyzvať Súťažiacich, aby plnenie týchto podmienok a pravidiel preukázali. O vylúčení Súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor Súťaže. 
  4. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na (i) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ Súťažiaci (ktorý je výhercom) odmietne Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre odovzdanie Výhry v Súťaži, (ii) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ si Súťažiaci (ktorý je výhercom) odmietne Výhru prevziať, (iii) nepriznanie práva na Výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení Súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu skončenia Doby súťaže.
  5. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v tomto Štatúte súťaže do desiatich (10) dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 2. Riešenie sporov

 1. Organizátor a Súťažiaci sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých v súvislosti so Súťažou a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.

 1. V prípade, že medzi Organizátorom a Súťažiacim v postavení spotrebiteľa vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa do tridsiatich (30) dní nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Súťažiaci v postavení spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.

 1. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, e-mail: tt@soi.sk a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adresa internetovej stránky: www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Súťažiaci svoj súhlas s podmienkami tejto Súťaže uvedenými v Štatúte. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom.
  2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
  3. Tento Štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov alebo formou zverejnenia nového znenia Štatútu, ktorý by v plnom rozsahu nahradil predchádzajúce znenie.
  4. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Organizátora.

V Bratislave, 16. augusta 2022.