Spoznaj svoj kraj

Štatút spotrebiteľskej súťaže

organizátora Mladí, o.z.

 

Tento štatút stanovuje podmienky a pravidlá spotrebiteľskej súťaže Najkrajšie miesto Slovenska (ďalej ako „Súťaž”), všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie výhercov Súťaže a vyplatenie výhier Súťaže (ďalej ako „Štatút súťaže”). Štatút súťaže bude v plnom znení k dispozícii na internetovej stránke https://spoznajsvojkraj.sk (webové sídlo organizátora). Tento Štatút súťaže je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. 

Organizátor organizuje Súťaž v rámci ktorej sa uskutoční viacero časovo obmedzených súťaží, na ktoré sa uplatnia pravidlá upravené v tomto Štatúte. Jednotlivé súťaže budú prebiehať samostatne a budú vždy označené poradovým číslom. Jednotlivá súťaž na konkrétne časové obdobie bude prebiehať súbežne vždy na Instagramovom a Facebookovom profile Organizátora – @spoznajsvojkraj. 

 1. Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže

  1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže  Najkrajšie miesto Slovenska je občianske združenie Mladí, o.z., so sídlom Športová 5282/27, 905 01 Senica – Čáčov, zapísaná v registri mimovládnych organizácií vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným č. VVS/1-900/90-57241, zastúpené Marekom Machom, predsedom rady občianskeho združenia, IČO: 52 632 091 (ďalej ako „Organizátor”).

 2. Trvanie Súťaže

  1. Súťaž, resp. jednotlivé súťaže budú prebiehať v termíne, ktorý bude oznámený v príslušnom súťažnom príspevku zverejnenom na Instagramovom profile Organizátora – @spoznajsvojkraj a na Facebookovom profile Organizátora – @spoznajsvojkraj (ďalej ako „Doba súťaže”).

 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky a pravidlá stanovené v Štatúte súťaže (ďalej ako „Súťažiaci”).

  2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Organizátorovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zo Súťaže bude automaticky vylúčený aj ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu Súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na Súťaži.

 4. Podmienky zapojenia sa do Súťaže

  1. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže tak, že prostredníctvom svojho účtu na Instagrame alebo na Facebooku uverejní pod príspevok, ktorý určí Organizátor, komentár v ktorom uvedie informáciu, ktorú bude vyžadovať Organizátor. Konkrétne informácie k spôsobu zapojenia sa do Súťaže budú uvedené v príslušnom súťažnom príspevku.

  2. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na Súťaži v zmysle Štatútu súťaže, je zo Súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

 5. Výhry a podmienky pre ich udelenie

  1. Organizátor bude vyberať výhercu náhodným spôsobom a to nasledovne: Žrebovanie výhercu/výhercov Súťaže prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých Súťažiacich, ktorí splnili podmienky na zaradenie do žrebovania (Súťaže), náhodne buď zo Súťažiacich zapojených pod (i) Facebookový príspevok alebo (ii) Instagramový príspevok, bez účasti verejnosti. Žrebovanie výhercu/výhercov Súťaže (resp. jednotlivej súťaže) prebehne pod dohľadom Organizátora Súťaže, pričom výherca/výhercovia budú stanovení najneskôr do patnástich (15) pracovných dní od skončenia jednotlivej súťaže.

  2. Súťažiaci, ktorý bude výhercom (t. j. bude vyžrebovaný podľa predchádzajúceho bodu 5.1.Štatútu súťaže), môže vyhrať výhru, ktorá bude definovaná v príspevku pri príslušnej súťaži (ďalej ako „Výhra).

  3. Organizátor si vyhradzuje právo určiť počet výhercov pri jednotlivých súťažiach, ktorý bude komunikovať v súťažných príspevkoch. 

  4. Výhru nie je možné reklamovať, ani meniť ich typ. Na Výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou.

 6. Oznámenie o Výhre

  1. O svojej Výhre bude Súťažiaci (ktorý je výherca) vyrozumený prostredníctvom kontaktovania formou súkromnej správy na príslušnej sociálnej sieti..

  2. Organizátor oznámi v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinnost plynúcich mu z prevzatej Výhry.

 7. Odovzdanie Výhry a súčinnosť Súťažiaceho

  1. Súťažiaci (ktorý je výherca) je povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť za účelom preukázania splnenia podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 4. Štatútu, ako aj podmienky pre udelenie výhry podľa bodu 5.2. Štatútu a samotného odovzdania Výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní Súťažiaceho (ktorý je výherca) požadovať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a email za účelom spracovania a odovzdania Výhry v Súťaži.

  2. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať výhercu do dvoch (2) dní od vyhlásenia výhercu (napr. v prípade, ak bude mať výherca zablokované prijímanie správ od cudzích profilov), aj napriek vynaloženiu dostatočného úsilia na skontaktovanie, tak bude Organizátor túto skutočnosť komunikovať na príslušnom profile (buď Facebooku alebo Instagrame, podľa toho z akej platformy Organizátor vybral výhercu) a výherca má povinnosť kontaktovať Organizátora sám; v prípade, ak tak výherca neurobí do piatich (5) dní od zverejnenia tejto informácie, výhra prepadá a výherca nemá nárok na výhru.

  3. Výhra bude Súťažiacemu (ktorý je výherca) odoslaná prostredníctvom emailu alebo poštou doporučne po ukončení Súťaže, najneskôr do tridsiatich (30) dní po ukončení Súťaže.

 8. Všeobecné ustanovenia Súťaže

  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu súťaže aj po vyhlásení Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím Doby súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke https://spoznajsvojkraj.sk alebo iným vhodným spôsobom.

  2. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia Výhry z akýchkoľvek dôvodov na strane Súťažiteľa (ktorý je výhercom).

  3. Organizátor Súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky splnenie podmienok zapojenia sa do Súťaže ako aj podmienky pre udelenie výhry. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich pri podozrení z podvodného konania alebo obchádzania pravidiel Súťaže. Organizátor má právo primeraným spôsobom overiť si plnenie podmienok a pravidiel uvedených v tomto Štatúte súťaže, vrátane práva vyzvať Súťažiacich, aby plnenie takýchto podmienok a pravidiel preukázali. O vylúčení Súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor Súťaže. 

  4. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na (i) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ Súťažiaci (ktorý je výhercom) odmietne Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre spracovanie a odovzdanie Výhry v Súťaži (viď. bod 7.1.1.), (ii) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ si Súťažiaci (ktorý je výhercom) odmietne Výhru prevziať, (iii) nepriznanie práva na Výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení Súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom súťaže), najneskôr však do momentu skončenia Doby súťaže.

  5. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora uvedenú v tomto Štatúte súťaže do desiatich (10) dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

 9. Ochrana osobných údajov Súťažiacich

  1. Na účely tejto časti Štatútu súťaže, sa Organizátor považuje za Prevádzkovateľa. Organizátor je Prevádzkovateľom osobných údajov v nasledovnom rozsahu: krstné meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, profilová fotka a e-mail (ďalej ako „Údaje”).

  2. Údaje budú spracúvané za účelom spracovania a odovzdania Výhry v Súťaži, a nebudú spracúvané za účelom ich použitia pre marketingové účely Organizátora.

  3. Poskytnutie Údajov na účely účasti Súťažiaceho v Súťaži a následného vyhodnotenia Súťaže a odovzdania Výhry je dobrovoľné, avšak zároveň je aj nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej sa Súťažiaci nemôže Súťaže zúčastniť a prípadne mu nemôže byť odovzdaná Výhra. Spracovanie Údajov je teda zmluvnou podmienkou v zmysle tohto Štatútu súťaže, ktorý Súťažiaci akceptuje. Ak Súťažiaci neposkytne Údaje, namieta ich spracúvanie, či požaduje ich výmaz, bude to mať za následok ukončenie účasti Súťažiaceho v Súťaži, a to vrátane straty nároku na Výhru.

  4. Okrem plnenia zmluvných povinností v zmysle bodu vyššie môžu byť Údaje spracúvané Organizátorom aj nasledovné účely: (i) overenia dodržiavania podmienok Súťaže, (ii) prípadného vymáhania práv a právnych nárokov, (iii) prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže alebo (ivii) v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto Súťaže.

  5. Vzhľadom na to, že poskytnutie Údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto Súťaži a bez ich poskytnutia sa jej nie je možné zúčastniť, platí, že ak Súťažiaci požiada o prenesenie a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti Súťažiaceho v Súťaži, vrátane straty nároku na Výhru. 

  6. Doba spracúvania osobných údajov je Doba súťaže a ďalej doba do rozdania všetkých Výhier Súťažiteľom (ktorí sú výherci), resp. prepadnutia Výhier Organizátorovi. Po dobu dlhšiu ako Doba súťaže môže Organizátor spracúvať osobné údaje len ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené (i) zákonom alebo (ii) oprávneným záujmom Organizátora. Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu okrem Organizátora spracúvať ako sprostredkovatelia subjekty poverené Organizátorom Súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Organizátor, najmä dodávatelia IT služieb, účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

  7. Ďalšie informácie o spracúvaní Údajov Organizátorom, vrátane informácií o právach Súťažiaceho súvisiacich so spracovaním Údajov, sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov pre užívateľov aplikácie Spoznaj svoj kraj.

  8. Práva Súťažiaceho v súvislosti so spracúvaním Údajov, prípadne akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Údajov Organizátorom je možné uplatniť na adrese Mladí, o.z., Športová 5282/27, 905 01 Senica. 

 10. Záverečné ustanovenia

  1. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Súťažiaci svoj súhlas s podmienkami tejto Súťaže uvedenými v Štatúte súťaže. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom súťaže.

  2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

  3. Tento Štatút súťaže môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov alebo formou zverejnenia nového znenia Štatútu súťaže, ktorý by v plnom rozsahu nahradil predchádzajúce znenie.

  4. Tento Štatút súťaže nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke https://spoznajsvojkraj.sk  a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webstránke https://spoznajsvojkraj.sk.

 

V Bratislave, 11. 3. 2023